Het Financieel Verbond

‘Krachtenbundeling’
Het Financieel Verbond biedt een informatiedelend platform aan organisaties en krachten die werken aan het verhalen van schade – het realiseren van claims – op verzekeraars en soortgelijke aanbieders, die ten opzichte van de contractanten schadeplichtig zijn omdat er sprake is van bijvoorbeeld beleggingsverzekeringen en soortgelijke producten die ‘woekerpolissen’ bleken te zijn.

‘Vertegenwoordiging’
Relevante organisaties op het gebied van het claimen van schade op gemankeerde, niet transparante, producten hebben, in verschillende mate, een betrokkenheid gehad bij gesprekken waarin de mogelijkheden van samenwerking zijn onderzocht. Iedere organisatie heeft een eigen werkwijze, eigen doelstellingen en een eigen identiteit. Dat is een vanzelfsprekend en zelfs wenselijk uitgangspunt. Vastgesteld is dat er daarbij wel een duidelijke behoefte is informatie en kennis te delen.

‘Platform’
Door de, vanzelfsprekend, verschillende uitgangspunten van de te onderscheiden organisaties kan en wil het Financieel Verbond niet gezien worden als een alles overstijgende partij namens alle betrokkenen. De kracht van het Financieel Verbond bestaat in het onderling overleg en het vrijwillig uitwisselen van informatie. Daarmee is het Financieel Verbond een praktisch en effectief platform voor de welwillend betrokken organisaties.

Het gaat om de financiële dienstverlening in de brede zin  van het woord: levens- en schadeverzekeringen, beleggingen, pensioenen, enzovoort.

Nieuwsbrief
Hier kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief: nieuwsbrief.

Donateur
Als je een beleggingsverzekering hebt, of een ander ‘woekerend product’,  en/of in het algemeen interesse hebt in financiële zaken heeft kan je je bij het Financieel Verbond aansluiten.
Je donateurschap is tevens een lidmaatschap voor het verkrijgen van informatie over financiële zaken en algemene belangenbehartiging.
Dit doe je door een bedrag van € 17,08 over te maken
naar bankrekeningnummer NL 15 KNAB 0257 3869 04
ten name van Respect Beheer en Management BV
onder vermelding van Financieel Verbond en je postcode/huisnummer.
Vul je gegevens in bij het contactformulier.