Categoriearchief: Beleggingsverzekering

Tweede Kamer: ‘Voortgang dossier beleggingsverzekeringen’

Aan de leden van de Tweede Kamer.

Geachte dames en heren,

KiFiD
Op korte termijn zal het KiFiD, het klachteninstituut Financiële Dienstverlening, zich uitspreken over gang van zaken betreffende het dossier beleggingsverzekeringen. Het KiFiD heeft inmiddels uitspraak gedaan in vijf zaken die volgens de instantie exemplarisch zijn voor de ruim 700 dossiers. De vragen zijn o.a.: “Wat gaat het Kifid nu doen met deze 700 zaken? En wat betekent dit voor de woekerpolisbezitters?”.

Aandachtspunten
Deze vragen zijn voornamelijk van procedurele aard. Hoewel het zeer goed is dat de verdere de behandeling van de KiFiD-zaken nu verder voortgang krijgt zijn er veel meer aandachtspunten in het dossier die directe en gelijkwaardige aandacht verdienen.

Meerdere procedures
Zo zijn er meerdere procedures bij rechtbanken aanhangig en worden er op diverse niveau’s gesprekken met verzekeraars gevoerd. Daarnaast zijn er inmiddels meerdere vormen van schikkingen bereikt. Daarmee blijft het belang van de diep inhoudelijke betekenis groot. Immers er moet recht worden gedaan en de wereld van de financiële dienstverlening heeft een dringende behoefte aan het herstel van het vertrouwen. Dat geldt aan de basis, zoals de definitieve oplossing van het beleggingspolisdossier. Maar ook op macro-niveau, zo wordt er zo maar gesproken over risico’s voor het systeem. Menige soortgelijke gedachtenuiting blijft feitelijk ongetoetst.

Systematische aanpak
Iets meer inzicht in de behandeling van de zaken bij het KiFiD is wenselijk, maar dat heeft alleen zin als het gehele kader van het functioneren van de financiële dienstverlening (opnieuw) in beeld wordt gebracht. Een systematische aanpak is het vaststellen van de diverse ‘stakeholders’ in het dossier en de rol die men in het verleden heeft aangenomen, de bijdragen die men geleverd heeft en welke resultaten men heeft bereikt en/of verwacht nog gaan te bereiken. Meer duidelijk, dat er per organisatie wordt vastgesteld wat er verder is te verwachten met een onderbouwing van de zichtbare feiten en een volledig verwachtingsbeeld van datgene wat door en via de organisatie bereikt gaat worden. Gekoppeld aan het vervolg, hoe het een en ander is gecommuniceerd en de verwachtingen van de consument werden en worden vormgegeven.

De ware aard
In het vervolg op de brief van Minister J.R.V.A. Dijsselbloem d.d. 15 maart 2017 aan uw Kamer (nummer 2017-0000040370) heeft ondergetekende een eerste overzicht van de stand van zaken gemaakt. Het spectrum van de mogelijkheden is breed en diep. Slechts een beperkt voorbeeld is: de vraag of naast de procedurele behandeling van de KiFiD-zaken het net zo zeer van belang is de vraag te stellen op welke wijze in het nieuw opgestelde ‘Reglement’ bepaalde regels gaan uitwerken. Met het opruimen van 700 dossiers wordt er geen einde gemaakt aan ‘de woekerpolisaffaire’. De ware aard van het ontstaan en de gevolgen daarvan zijn nog lang niet boven op de tafel gelegd. De tijd heeft zijn werk nog lang niet gedaan.

Totaal perspectief
Daarmee blijft de werkelijke bespreking van het gehele complex van factoren, en de invulling van de verschillende taken en functies, nog niet in een totaal perspectief. De woekerpolisaffaire staat niet voor een afsluiting maar kan juist gaan beginnen. Zeker bij de realisatie dat op, tot nu toe, de ‘woekerpensioenen’ nog aan de orde dienen te komen.

www.vertrouwenverzekerd.nl
Een en ander wordt, als eerste verschijning van de beoogde inventarisatie, nu – in een eerste aanzet – en verder in beeld gebracht op de website www.vertrouwenverzekerd.nl. Het doel van deze brief is u als lid van de Tweede Kamer zoveel mogelijk nader te informeren, maar ook om u te vragen door te geven welke issues in dit dossier voor u van belang zijn en op welke wijze wij voor u antwoorden kunnen verschaffen. Met als een beoogd resultaat dat alle belanghebbenden uiteindelijk aan het woord komen en zich zelf aan de consument, op feitengronden, kunnen en zullen presenteren. Of naar beste waarneming zullen worden getoond.

Keuzes maken
De politiek heeft als het ware een ‘rustpauze’ achter de rug. Dat zal niet zo blijven. De scheidingen in belangen en meningen zullen juist toenemen, zo kan men redelijkerwijs verwachten. Met verassende wendingen en oplossingen, die ook voorkomen. De feiten komen hoe dan ook verder aan de orde. Vervolgens blijft het een kwestie van keuzes maken. In die zin is deze brief aan het enige juiste adres gericht: keuzes maken is immers uw vak. De kennis van de feiten en begrip voor hoe de belangen zijn en worden bepaald is daarvoor de basis. Opdat het vertrouwen weer verzekerbaar wordt. Zodanig dat ook de consument weet welke keuzes er mogelijk zijn.

Graag zien wij uw reacties tegemoet.

Met hartelijke dank en gelijke groet,

René Graafsma

Start Financieel Verbond

Met de publicatie van een artikel in Het Financieele Dagblad op maandag 22 september 2014 is het initiatief tot het vormgeven van het Financieel Verbond bekend geworden.

‘Krachtenbundeling’

Het initiatief beoogt, in eerste instantie, organisaties en krachten te bundelen die werken aan het verhalen van schade, het realiseren van claims, op verzekeraars die ten opzichte van de polishouders schadeplichtig zijn omdat er sprake is van beleggingsverzekeringen die ‘woekerpolissen’ bleken te zijn.

‘Vertegenwoordiging’

Met de tijd zal het Financieel Verbond zich verder ontwikkelen als de vertegenwoordiger van de belangenbehartigers, voor die zaken waarin een gemeenschappelijk belang kan worden gevonden. Gesprekken met ‘de politiek’, ‘de toezichthouders’ en ‘organisaties van verzekeraars en intermediairs’ zijn daar een voorbeeld van.

‘Beleggingspolisherstel’

Het eerste thema betreft dus het herstel van beleggingsverzekeringen die we zijn gaan herkennen als ‘woekerpolissen’. Om niet verzand te raken in eindeloze procedures bij het klachteninstituut (KiFiD) of bij de rechtbanken ligt een goede samenwerking van de relevante organisaties voor de hand.

Hollandsche Rading, 20 september 2014

René Graafsma