Alle berichten van René Graafsma

Stichting Pensioen Claim

Een nieuwe deelnemer in het Financieel Verbond is de Stichting Pensioen Claim.

“De Stichting Pensioen Claim is er voor u als:
– werkgever;
– werknemer;
 ondernemer & particulier.

Herstellen
Om u te kunnen bijstaan bij vraagstukken, met betrekking tot uw pensioenregeling(en), die voortkomen uit uw vermoeden dat er sprake van is ‘dat u niet krijgt wat er is afgesproken en daarmee niet waar u recht op hebt’ . De situatie vraagt om een herstel van de verschillen en tekortkomingen.

In gesprek
Kort gezegd: ‘de premies blijken te hoog, de kosten blijken grensoverschrijdend, de administratie ondeugdelijk’, enzovoort. Wij gaan daarom voor u met de daarvoor verantwoordelijken in gesprek. Zonder het conflict te zoeken, het motto is steeds ‘we agree to disagree’. Om tot oplossingen te komen in ieders belang. De werkwijze is primair gebaseerd op de berekeningen die ten grondslag liggen aan het bepalen van uw rechten. Het gaat eenvoudig om de feiten en terechte claims.

Evenwicht
De Stichting Pensioen Claim werkt samen met een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde juristen, advocaten en adviseurs. Zo nodig bieden wij een weg naar juridische bijstand en / of procesfinanciering. Hoe dan ook: ‘een werkbare oplossing voor alle partijen staat voorop’.”

Tijd voor transparantie

In korte tijd hebben meer dan 40.000 Nederlanders het burgerinitiatief
‘Transparante jaaroverzichten Kapitaalverzekeringen’ ondertekend.
Hiermee is het minimaal benodigde aantal handtekeningen gehaald om
het burgerinitiatief bij de Tweede Kamer te kunnen indienen.

Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim:
“Vooral de laatste dagen ging het hard en kwamen er duizenden handtekeningen per dag binnen. Dit geeft wel aan dat het onderwerp sterk leeft in de samenleving. Mensen pikken het niet langer als informatie wordt achtergehouden.”

De vier initiatiefnemers (ConsumentenClaim, Consumentenbond,
Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces) hebben nu hun doelstelling verhoogd naar 100.000 handtekeningen. Het burgerinitiatief kan ondertekend worden op https://www.tijdvoortransparantie.nl.

Bron: ConsumentenClaim, gepubliceerd op 24 juni 2020

Tweede Kamer: ‘Voortgang dossier beleggingsverzekeringen’

Aan de leden van de Tweede Kamer.

Geachte dames en heren,

KiFiD
Op korte termijn zal het KiFiD, het klachteninstituut Financiële Dienstverlening, zich uitspreken over gang van zaken betreffende het dossier beleggingsverzekeringen. Het KiFiD heeft inmiddels uitspraak gedaan in vijf zaken die volgens de instantie exemplarisch zijn voor de ruim 700 dossiers. De vragen zijn o.a.: “Wat gaat het Kifid nu doen met deze 700 zaken? En wat betekent dit voor de woekerpolisbezitters?”.

Aandachtspunten
Deze vragen zijn voornamelijk van procedurele aard. Hoewel het zeer goed is dat de verdere de behandeling van de KiFiD-zaken nu verder voortgang krijgt zijn er veel meer aandachtspunten in het dossier die directe en gelijkwaardige aandacht verdienen.

Meerdere procedures
Zo zijn er meerdere procedures bij rechtbanken aanhangig en worden er op diverse niveau’s gesprekken met verzekeraars gevoerd. Daarnaast zijn er inmiddels meerdere vormen van schikkingen bereikt. Daarmee blijft het belang van de diep inhoudelijke betekenis groot. Immers er moet recht worden gedaan en de wereld van de financiële dienstverlening heeft een dringende behoefte aan het herstel van het vertrouwen. Dat geldt aan de basis, zoals de definitieve oplossing van het beleggingspolisdossier. Maar ook op macro-niveau, zo wordt er zo maar gesproken over risico’s voor het systeem. Menige soortgelijke gedachtenuiting blijft feitelijk ongetoetst.

Systematische aanpak
Iets meer inzicht in de behandeling van de zaken bij het KiFiD is wenselijk, maar dat heeft alleen zin als het gehele kader van het functioneren van de financiële dienstverlening (opnieuw) in beeld wordt gebracht. Een systematische aanpak is het vaststellen van de diverse ‘stakeholders’ in het dossier en de rol die men in het verleden heeft aangenomen, de bijdragen die men geleverd heeft en welke resultaten men heeft bereikt en/of verwacht nog gaan te bereiken. Meer duidelijk, dat er per organisatie wordt vastgesteld wat er verder is te verwachten met een onderbouwing van de zichtbare feiten en een volledig verwachtingsbeeld van datgene wat door en via de organisatie bereikt gaat worden. Gekoppeld aan het vervolg, hoe het een en ander is gecommuniceerd en de verwachtingen van de consument werden en worden vormgegeven.

De ware aard
In het vervolg op de brief van Minister J.R.V.A. Dijsselbloem d.d. 15 maart 2017 aan uw Kamer (nummer 2017-0000040370) heeft ondergetekende een eerste overzicht van de stand van zaken gemaakt. Het spectrum van de mogelijkheden is breed en diep. Slechts een beperkt voorbeeld is: de vraag of naast de procedurele behandeling van de KiFiD-zaken het net zo zeer van belang is de vraag te stellen op welke wijze in het nieuw opgestelde ‘Reglement’ bepaalde regels gaan uitwerken. Met het opruimen van 700 dossiers wordt er geen einde gemaakt aan ‘de woekerpolisaffaire’. De ware aard van het ontstaan en de gevolgen daarvan zijn nog lang niet boven op de tafel gelegd. De tijd heeft zijn werk nog lang niet gedaan.

Totaal perspectief
Daarmee blijft de werkelijke bespreking van het gehele complex van factoren, en de invulling van de verschillende taken en functies, nog niet in een totaal perspectief. De woekerpolisaffaire staat niet voor een afsluiting maar kan juist gaan beginnen. Zeker bij de realisatie dat op, tot nu toe, de ‘woekerpensioenen’ nog aan de orde dienen te komen.

www.vertrouwenverzekerd.nl
Een en ander wordt, als eerste verschijning van de beoogde inventarisatie, nu – in een eerste aanzet – en verder in beeld gebracht op de website www.vertrouwenverzekerd.nl. Het doel van deze brief is u als lid van de Tweede Kamer zoveel mogelijk nader te informeren, maar ook om u te vragen door te geven welke issues in dit dossier voor u van belang zijn en op welke wijze wij voor u antwoorden kunnen verschaffen. Met als een beoogd resultaat dat alle belanghebbenden uiteindelijk aan het woord komen en zich zelf aan de consument, op feitengronden, kunnen en zullen presenteren. Of naar beste waarneming zullen worden getoond.

Keuzes maken
De politiek heeft als het ware een ‘rustpauze’ achter de rug. Dat zal niet zo blijven. De scheidingen in belangen en meningen zullen juist toenemen, zo kan men redelijkerwijs verwachten. Met verassende wendingen en oplossingen, die ook voorkomen. De feiten komen hoe dan ook verder aan de orde. Vervolgens blijft het een kwestie van keuzes maken. In die zin is deze brief aan het enige juiste adres gericht: keuzes maken is immers uw vak. De kennis van de feiten en begrip voor hoe de belangen zijn en worden bepaald is daarvoor de basis. Opdat het vertrouwen weer verzekerbaar wordt. Zodanig dat ook de consument weet welke keuzes er mogelijk zijn.

Graag zien wij uw reacties tegemoet.

Met hartelijke dank en gelijke groet,

René Graafsma

KiFiD en ‘voorbeeldzaken’.

Een bericht op de site van het KiFiD:
Kifid houdt klachten beleggingsverzekeringen nog enige tijd aan

7 augustus 2017

Kifid houdt de behandeling van de ruim 500 klachten over beleggingsverzekeringen, in de volksmond ook wel woekerpolis genoemd, nog enige tijd aan. Dit in het belang van een zorgvuldige klachtafhandeling. Betrokken consumenten zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Uitgangspunt bij Kifid is dat de wijze waarop de Geschillencommissie klachten beoordeelt in overeenstemming is met de door de Commissie van Beroep gedane uitspraken. Met de recente uitspraak van de Commissie van Beroep van een consument tegen Nationale Nederlanden is er een duidelijke lijn als het gaat om de zogenaamde ‘eerste kosten’. Over andere aspecten die in de nog lopende vier beroepszaken voorliggen, moet de Commissie van Beroep nog uitspraak doen.

De Geschillencommissie zal de behandeling van de beleggingsverzekeringsklachten pas voortzetten nadat de Commissie van Beroep zich over alle aspecten heeft uitgelaten. Mogelijk is dat pas nadat in alle vier lopende beroepszaken uitspraak is gedaan.

In 2016 en 2017 heeft de Geschillencommissie in vijf ‘richtinggevende’ uitspraken uiteengezet hoe zij klachten over beleggingsverzekeringen beoordeelt. Dit betreft de uitspraken van de Geschillencommissie onder de nummers 2016-120, 2016-129, 2016-311, 2016-628 en 2017-072. In alle vijf zaken is beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep van Kifid. De recente uitspraak van de Commissie van Beroep heeft betrekking op zaak 2016-129 en is terug te vinden onder nummer 2017-023A.

René Graafsma in beroep tegen woekerpolisuitspraak Kifid

René Graafsma gaat in beroep tegen een uitspraak van de Geschillencommissie in een woekerpolisdossier. Daarbij wordt hij gesteund door Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Geldbelangen. Volgens Graafsma is de uitspraak van de Commissie van Beroep essentieel voor het denken over woekerpolissen. Hij legt de Commissie in essentie de vraag voor of het redelijk en billijk is dat een verzekeraar – achteraf gezien – een-derde van het geld – van wat de consument heeft ingelegd en voor beleggen bestemd was – ten eigen bate heeft aangewend.

Kosten
Dit onder de noemer ‘kosten’. De Geschillencommissie had er geen problemen mee, want volgens die arbiters bestaat er ‘gewoon contractvrijheid’. Graafsma wil bij de Commissie van Beroep de opstelling van de Geschillencommissie aan de kaak stellen. De Geschillencommissie vindt verder dat de consument geen of weinig juridische onderbouwing heeft gegeven voor zijn claim. Dat heeft mede geleid tot afwijzing van de klacht. En dat vindt Graafsma niet terecht.

Achteraf bezien
In een casus, waarin Graafsma twee consumenten uit één huishouden bij staat, hebben deze consumenten in 2014 aan Nationale Nederlanden gevraagd wat er door hen tot dan toe was ingelegd, welk deel van die inleg als premie voor het overlijdensrisico was besteed en wat er vervolgens door de verzekeraar aan kosten is afgehaald voordat het geld aan ‘beleggen’ besteed werd. Er waren twee polissen. Volgens opgave van Nationale Nederlanden had de man (tot 2014) in totaal €39.760 naar NN over gemaakt. Daarvan besteedde NN €139 aan premie overlijdensrisicoverzekering. Van de rest (€39.621) ging €11.525 naar NN als kosten. Dat is 29% van het geld dat voor beleggen bestemd was. Bij de polis van mevrouw was er €15.588 betaald, ging er €37 naar premie ORV en ging er van de rest (€15.551) een bedrag van €5.549 naar NN. Dat was dus 35%!.

Juridische strijd
Graafsma: “Iedereen is maar bezig te stellen hoe slecht men vooraf – zelfs twintig, dertig jaar geleden – is voorgelicht en dat men daarom meer gecompenseerd moet worden. We zien daarin een juridische strijd die zijn weerga niet kent. Nationale Nederlanden heeft zelfs het Europese Hof er bij geroepen. Maar dat Hof vond het een te Nederlandse zaak zodat het nu weer op de bordjes van Nederlandse rechters ligt. Ik ben eind 2015 al begonnen met een andere insteek. Ik kijk met de consument achteraf wat er met zijn geld gebeurd is. En als dat volgens ons niet deugt gaan we claimen.”

NN bevestigd dat klant ‘het niet kon weten’
Graafsma baseert zich op een uitspraak van het Kifid van begin 2015, waaruit blijkt dat de Geschillencommissie een ‘kostenpercentage van 24’ veel te hoog vond. Het Kifid heeft de consument toen een extra compensatie toegekend. Bij terugrekenen blijkt de Geschillencommissie een kostenpercentage van 5 a 6 redelijk te vinden. “In de casus die ik de Geschillencommissie in oktober heb voorgelegd toonde ik aan dat het met de polissen van deze consumenten nog erger gesteld was. Een-derde is immers meer dan een kwart! Maar – zo vond de commissie – in die andere zaak had de verzekeraar vooraf gemeld dat de kosten verwaarloosbaar waren en in onze casus niet” zegt Graafsma. NN bevestigde tijdens de hoorzitting dat er niets over die een-derde inhouding was verteld aan de klant. “Dus” vult Graafsma aan: “als je als verzekeraar maar niets van te voren zegt, dan mag je gewoon een-derde van de inleg naar je toerekenen?! Het kan er bij mij niet in dat we dát in Nederland normaal vinden.”

Contractsvrijheid?
Graafsma vindt dat als het Kifid hier geen stelling tegen neemt de consumenten aan de grillen van verzekeraars zijn overgeleverd. Op basis van die contractsvrijheid. Maar de ‘gewone’ consument kan nooit helemaal doorvorsen hoe zo’n levensverzekering werkt. Graafsma vraagt zich zelfs af of alle financieel adviseurs het helemaal (kunnen) snappen.

Bewuste aanpak
In bepaalde publicaties na de uitspraak van de Geschillencommissie is gesuggereerd dat René Graafsma als gemachtigde de consument niet voldoende zou hebben bij gestaan. “Men heeft niet begrepen dat ik het bewust heel ‘klein’ heb gehouden en – gewoon zoals een consument zou doen – de kernvraag heb gesteld: mag een verzekeraar van het geld dat voor beleggen bestemd is een-derde in eigen zak steken? Zo nee is dan 5% – 6% wel een goede norm?” Met de consumenten, voor wie Graafsma in deze zaak als gemachtigde optreedt, is deze aanpak expliciet besproken en zij staan er volledig achter. Zij vinden het algemeen belang daarbij zeer belangrijk.

Kifid: laagdrempelig, normering en uniformering?
René Graafsma wil doorgaan naar het hoogste orgaan van het Kifid omdat het instituut – zo blijkt uit de statuten – niet alleen voor laagdrempelige klachtbehandeling in het leven geroepen is maar ook voor normering en uniformering. Daarom vertrouwt hij op de wijsheid van de Commissie van Beroep.

Woekerpolis.nl
Vereniging Woekerpolis.nl steunt deze beroepszaak van Graafsma omdat ze niet alleen de rechtszaken wil steunen waarin de consument stelt vooraf niet goed geïnformeerd te zijn over de beleggingsverzekeringen, maar nu ook hoe arbiters er tegen aan kijken als de consument achteraf vindt dat de verzekeraar hem tekort heeft gedaan.

Stichting Geldbelangen
Stichting Geldbelangen propageert al twee jaar dat er in feite een nationaal overleg moet komen om deze woekerpolisschandvlak in de Nederlandsche geschiedenis eindelijk een keer tot een einde te brengen. Geldbelangen stuit daarbij echter steeds op verzekeraars, die zich hebben ingegraven in hun schuttersputten en zeggen dat er al voldoende gecompenseerd is. Als de zaak van Graafsma daarin een bres kan slaan zal Geldbelangen dat sterk toejuichen.

Het KiFiD

Het Kifid publiceerde 30 september j.l. het volgende bericht.
Kifid geeft in het dossier beleggingsverzekeringen prioriteit aan een aantal uitspraken om richtinggevende jurisprudentie te creëren. Daarmee is de zorgvuldigheid en snelheid van behandeling voor consumenten het meest gediend. Op deze wijze wordt op essentiële rechtsvragen duidelijkheid verkregen, waarmee partijen onderling kunnen proberen om tot een oplossing te komen. Dit voorkomt dat Kifid in vele zaken uitspraak dient te doen met een soortgelijke problematiek.

Kifid heeft momenteel enkele honderden klachten in behandeling over beleggingsverzekeringen. Deze klachten bevinden zich in allerlei fasen van het proces. Dossiers kunnen of net ingediend zijn of zijn al gereed voor zitting. De behandeling van al deze klachten heeft stil gelegen in afwachting van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Procespartijen zijn na bekendmaking van dit arrest gevraagd om hierop te reageren. Inmiddels komen de reacties binnen en gaat Kifid verder met de behandeling van deze zaken.

Kifid erkent dat het lang duurt, maar benadrukt dat het individuele belang van een goede afhandeling van elke zaak zwaar telt. Kwaliteit gaat voor snelheid. Eind van dit jaar, zullen naar verwachting de eerste richtinggevende uitspraken door Kifid worden gedaan. Gelet op de beschikbare capaciteit van Kifid, claimorganisaties en van verzekeraars gebeurt dit gefaseerd. De voorzitter van de Geschillencommissie prof. mr. Edgar du Perron benadrukt ook dat het niet realistisch zou zijn om alle zaken tegelijk af te handelen. “Los van het feit dat het Kifid niet de middelen heeft om zoveel zaken tegelijkertijd af te handelen, moeten wij ook rekening houden met de claimorganisaties die niet op 300 zaken gelijk kunnen reageren”, zegt Du Perron. Consumenten kunnen nog steeds hun klachten indienen over een beleggingsverzekering. Kifid neemt deze gewoon in behandeling.

‘Nieuw leven voor verzekeraars’

Op 29 maart 2014 is er een ‘Commissie Verzekeraars’ ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer welke heeft onderzocht op welke wijze de Nederlandse verzekeringssector zijn maatschappelijke rol toekomstbestendig kan vervullen.

Het resultaat is het rapport ‘Nieuw leven voor verzekeraars geworden’: Nieuw leven voor verzekeraars.

Samengevat: samenvatting-rapport-nieuw-leven-voor-verzekeraars.

Waarop een Kabinetsreactie is gekomen: Kabinetsreactie_op_het_rapport_van_de_Commissie_Verzekeraars.

Met een overzicht en aanbevelingen: Overzicht_en_reactie_aanbevelingen_van_de_Commissie_Verzekeraars.

Het onderwerp beleggingsverzekeringen komt met nadruk in het rapport aan de orde en het geheel zal de komende week door Vaste Kamercommissie voor Financiën worden besproken.

 

Moties Tweede Kamer

Mogelijk aangespoord door een bijeenkomst in het perscentrum Nieuwspoort en een recent Algemeen Overleg van de Tweede Kamer Commissie Financiën (15 april) zijn er diverse moties voor de plenaire vergadering van eind mei ingediend betreffende de beleggingsverzekeringen.

Zo pleit Arnold Merkies, Tweede-Kamerlid voor de SP, in een motie voor een gestructureerd overleg tussen verzekeraars, toezichthouders en vertegenwoordigers van consumenten over de woekerpolissen.

In totaal komen er vijf relevante moties aan de orde:

Motie_van_het_lid_Merkies_over_een_gestructureerd_overleg_over_beleggingsverzekeringen

Motie_van_het_lid_Merkies_over_een_kosteloos_en_onafhankelijk_advies_voor_verzekerden

Motie_van_het_lid_Omtzigt_over_een_totaaloverzicht_van_woekerpolissen

Motie_van_het_lid_Omtzigt_over_voldoen_aan_streefcijfers_als_onderdeel_van_de_geschiktheidstoets

cht_voor_consumenten_om_te_weten_hoeveel_een_verzekeraar_of_tussenpersoon_aan_hen_heeft_verdiend